Mahabharata Bk 15–Asramavasika Parva-Putradarsana Sec XXXVI