Mahabharata Bk 15–Asramavasika Parva-Putradarsana (Sec XXX)