***P7 Bhrigu-Pauloma-Chyavana-Rakshasa-Agni God of Fire