MAHABHARATA-Bk1-ADI PARVA-Sec-LIX-LXIV-Adiansavatarana P