The Vishnu Purana Book V- Chapter -XVI-Kesin as Horse Slain