*THE KHÂNDOGYA-UPANISHAD -SIXTH PRAPÂTHA-Khandas 1-16