*THE KHÂNDOGYA-UPANISHAD-FOURTH PRAPÂTHAKA-Khandas 1-17