1 Samuel 25-Study-Samuel Dies-Nabal, Abibail,David