MAHABHARATA Book 11: Stri Parva-Jalapradanika Sec 3