*THE KHÂNDOGYA-UPANISHAD-SEVENTH PRAPÂTHA-Khandas 1-26